Vedtekter

§1 Navn

Foreningens navn er Haugaland Dataforening.

§2 Formål

 • Foreningens formål er:
  • Skape et sosialt- og faglig miljø for data interesserte kvinner og menn i alle aldre.
  • Gi brukerene av ulike datasystemer anledning til å utveksle erfaringer.
  • Å fremme dataetikk og sikkerhet.

§3 Medlemskap

 • Menn og kvinner i alle aldre kan være medlemmer.
 • Medlemmene plikter å ta imot verv som blir pålagt dem fra årsmøtet, men kan nekte å ta imot verv for samme tidsrom som en har fungert i tillitsverv (sammenhengende).
 • Styret kan ekskludere medlemmer som bryter foreningens vedtekter eller norsk lov på en slik måte at foreningen kan bli skadelidende.
 • Bedriftsmedlemskap.
 • Kun personlige medlemmer kan ha tillitsverv samt stemmerett.

§4 Kontingent

 • Kontingenten fastsettes av årsmøtet.
 • Betaling av kontingent er forskuddsvis pr. kalenderår.
 • Det er tre medlemsgrupper under- og over 18 år, samt bedrifter.

§5 Styret

 • Styret skal bestå av totalt 7 personer, herav 2 varamedlemmer.
 • Styrets sammensetning er:
  • Leder.
  • Nestleder.
  • Kasserer.
  • Sekretær.
  • Styremedlem.
  • Varamedlem 1.
  • Varemedlem 2.
 • Valgperioden er 1 år.
 • Styremøter avholdes når leder bestemmer dette, eller når det blir krevd av 3 styremedlemmer.
 • Det avholdes minimum 3 styremøter pr. halvår.
 • Vedtak blir fattet med simpelt flertall men ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
 • Protokoll skrives og leses opp på neste medlemsmøte.
 • Styret innkaller til medlemsmøter og det avholdes minimum 10 møter pr. år.

§6 Styrets Plikter

 • Styret skal:
  • Verne om foreningens interesser, forvalte midlene og håndheve vedtektene.
  • Kontrollere medlemslisten.
  • Legge frem årsrapport for virksomhetens siste år, og revidert regnskap samt budsjett for kommende år.
  • Fremme andre forslag ovenfor årsmøtet.

§7 Regnskap

 • Foreningens regnskapsår er kalenderåret.
 • Regskapet revideres av en revisorer, valgt av årsmøtet.
 • Foreningen dekker utgifter for medlemmer i foreningens tjeneste, men dette må på forhånd være godkjent av styret.

§8 Ordinært årsmøte

 • Holdes hvert år innen årets 2 første måneder.
 • Inkalles av styret med minimum 14 dagers varsel.
 • Sakslisten skal følge innkallingen.
 • Saker som ikke er oppført kan ikke avgjøres med mindre styret foreslår at saken fremmes og slikt forslag blir vedtatt med 2/3 flertall.
 • Saker til årsmøtet må sendes styret innen 15. desember.
 • Forslag til vedtektsendringer krever 2/3 flertall.
 • Følgende saker behandles av årsmøtet:
  • Valg av ordstyrer.
  • Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen.
  • Årsrapport fra siste år.
  • Regnskap fra siste år.
  • Styrets budsjettforslag.
  • Medlemskontingent.
  • Valg av styre.
  • Valg av revisorer.
  • Valg av valgkomite bestående av 3 personer.
  • Andre saker som er oppført på dagsorden.

§9 Ekstraordinært årsmøte

 • Når styret finner det ønskelig.
 • Når det blir krevd skriftlig av 20% av medlemmene.
 • Inkalling som ved ordinært årsmøte.
 • Protokoll skrives.
 • Kun avgjøre saker som er oppført i inkallingen.

§10 Spesielle aktiviteter

 • Styret kan godkjenne oppstart og drift av aktiviteter/prosjekter, som igjen har egne retningslinjer som fastsettes av styret og godkjennes på medlemsmøte med simpelt flertall.
 • Hver enkelt aktivitet/prosjekt har et eget regnskap og leder for prosjektet skal fortløpende rapportere til styret.
 • Styret kan også stoppe en aktivitet/prosjekt når styret anser dette som nødvendig.

§11 Oppløsning av foreningen

 • Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsning av foreningen skal styret behandle dette, som fastsatt for lovendringer.
 • Når 2/3 flertall krever det men på to påfølgende årsmøter.
 • Vedtak om hva/hvem foreningens midler skal tilfalle.